Hieronder veelgebruikte speciale tekens, zoek je andere, dan kun je deze vinden in Start/Programma's/Buro-accesoires/Systeemwerkset.

01         —02         —03         —04        
05         —06         —07         —08         —09         —010     
011      
012       —013       —014       —015       / 016       —017       —018       —019       —020       —021       —022       —023       —024       —025       —026       —027       —028       —029       —030       —031       —032        033       ! 034       " 035       # 036       $ 037       % 038       & 039       ' 040       ( 041       ) 042       * 043       + 044       , 045       - 046       . 047       / 048       0 049       1 050       2 051       3 052       4 053       5 054       6 055       7

056       9 057       9 058       : 059       ; 060       < 061       = 062       > 063       ?064       @ 065       A 066       B 067       C 068       D 069       E 070       F 071       G 072       H 073       I 074       J 075       K 076       L 077       M 078       N 079       O 080       P 081       Q 082       R 083       S 084       T 085       U 086       V 087       W 088       X 089       Y 090       Z 091       [ 092       \ 093       ] 094       ^ 095       _ 096       ` 097       a 098       b 099       c 0100     d 0101     e 0102     f 0103     g 0104     h 0105     i 0106     j 0107     k 0108     l 0109     m 0110     n

0111     o 0112     p 0113     q 0114     r 0115     s 0116     t 0117     u 0118     v 0119     w 0120     x 0121     y 0122     z 0123     { 0124     |  0125     } 0126     ~ 0127      0128     0129      0130     , 0131     ƒ 0132     0133     0134     0135     0136     ˆ 0137     0138     Š 0139     0140     Œ 0141      0142     Ž 0143      0144      0145     0146     0147     0148     0149     0150     0151     0152     ˜ 0153     0154     š 0155     0156     œ 0157      0158     ž 0159     Ÿ 0160      0161     ¡ 0162     ¢ 0163     £ 0164     ¤ 0165     ¥

0166     ¦  
0167     §

0168     ¨
 
0169     ©
  0170     ª
0171     «
 
0172     ¬

0173     ­
0174     ® 0175     ¯ 0176     ° 0177     ± 0178     ² 0179     ³ 0180     ´ 0181     µ 0182     0183     · 0184     ¸ 0185     ¹ 0186     º 0187     » 0188     ¼ 0189     ½ 0190     ¾ 0191     ¿ 0192     À 0193     Á 0194     Â 0195     Ã 0196     Ä 0197     Å 0198     Æ 0199     Ç 0200     È 0201     É 0202     Ê 0203     Ë 0204     Ì 0205     Í 0206     Î 0207     Ï 0208     Ð 0209     Ñ 0210     Ò 0211     Ó 0212     Ô 0213     Õ 0214     Ö 0215     × 0216     Ø 0217     Ù 0218     Ú 0219     Û 0220     Ü

0221     Ý 
0222     Þ
0223     ß
0224     à
0225     á
0226     â
0227     ã
0228     ä
0229     å
0230     æ
0231     ç
0232     è
0233     é
0234     ê
0235     ë
0236     ì
0237     í
0238     î
0239     ï
0240     ð
0241     ñ
0242     ò
0243     ó
0244     ô
0245     õ
0246     ö
0247     ÷
0248     ø
0249     ù
0250     ú
0251     û
0252     ü
0253     ý
0254     þ
0255     ÿ

Toetsenbord-
combinaties

C = Control
S = Shift 
CS+=     
C+=       
CS+[      
CS+]      
C+[        
C+]        
CS+8     
CS+6      §